Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Yourizon B.V.

Artikel 1 Aard van de overeenkomst

1.1 Yourizon BV, hierna te noemen ‘Yourizon’, verplicht zich jegens opdrachtgever voor de duur van de aangegane inzetovereenkomst, hierna te noemen ‘overeenkomst’, personeel in te zetten voor de uitvoering van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Artikel 2 Opdrachtspecificatie

2.1 Per opdracht zal een specificatie van de opdracht worden vastgelegd in de overeenkomst. Een overeenkomst bevat minimaal het volgende:

 • Opdrachtnemer;
 • Opdrachtgever;
 • Naam van de medewerk(st)
 • De functie die medewerk(st)er vervult binnen de opdracht;
 • De naam van de eindklant inclusief project, afdeling en NAW-gegevens;
 • Begindatum van de opdracht;
 • Einddatum van de opdracht;
 • Werkbare uren per week;
 • Tarief;
 • Contactpersoon van opdrachtgever en Yourizon;
 • Eventuele bijzondere bepalingen

Artikel 3 Inzet/ vervanging van de medewerk(st)er

3.1 De medewerker zal, behoudens verlof- en ziektedagen, gemiddeld het aantal overeengekomen ‘werkbare uren per week’ worden ingezet. Eventuele afwijkingen zullen worden vastgelegd in de overeenkomst.

3.2 Verlofdagen van de medewerker zullen tijdig en in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. Bij ziekte van de medewerker zal opdrachtgever direct worden geïnformeerd.

3.3 Bij ziekte van medewerk(st)er(s), waarbij de verwachting is dat deze langdurig zal zijn, of andere ernstige omstandigheden die de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar brengen of bij ontslag van een ingezette medewerk(st)er, zal door Yourizon worden getracht om voor een vervangende medewer(st)er te zorgen. Elke vervanging zal vooraf door de opdrachtgever moeten worden goedgekeurd, met dien verstande dat opdrachtgever redelijkerwijs zijn goedkeuring verleent.

Artikel 4 Werktijden en huisregels

4.1 De medewerk(st)er(s) van Yourizon zullen zich houden aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke werktijden, met inachtneming van hetgeen in Artikel 5 is gesteld. Overwerk mag alleen worden uitgevoerd na goedkeuring van opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever is verplicht aan de medewerk(st)er(s) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, gespecificeerd in de overeenkomst behoorlijke kantoorruimte, secretariële hulp, telefoon en andere hulpmiddelen, waaronder begrepen computerapparatuur, diensten en (hulp)goederen, ter beschikking te stellen. De hiervoor genoemde diensten, hulpmiddelen en (hulp)goederen zullen slechts worden aangewend ten behoeve van de werkzaamheden gespecificeerd in de overeenkomst, tenzij enig ander gebruik is toegestaan door opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever is verplicht de medewerk(st)er(s) alle informatie ter beschikking te stellen welke noodzakelijk en wenselijk zijn teneinde de medewerk(st)er(s) in staat te stellen de werkzaamheden gespecificeerd in te overeenkomst uit te voeren.

4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de huisregels en veiligheidsvoorschriften aan de medewerk(st)er(s) zullen worden medegedeeld. Yourizon zorgt ervoor dat de medewerk(st)er(s) de bij de opdrachtgever geldende huisregels en veiligheidsvoorschriften in acht neemt.

Artikel 5 Tarief, overige kosten, facturatie, betalingen, premieheffing, inkomstenbelasting en WKA

5.1 Het tarief zoals bedoeld in Artikel 2 geldt voor normale werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Wanneer een tarief per dag is afgesproken, heeft dat betrekking op een werkdag van acht (8) werkuren exclusief pauzes.

5.2 Het tarief omvat alle kosten inclusief de reiskosten van de woonplaats van de medewerk(st)er(s) tot de afgesproken standaardwerkplek bij de opdrachtgever.

5.3 De door de medewerk(st)er(s) van Yourizon op verzoek van de opdrachtgever gemaakte uren buiten de werktijden van 07.00 uur tot 18.00 uur worden als volgt aan de opdrachtgever doorbelast, tenzij anders is afgesproken:

 • Maandag t/m vrijdag 18.00 – 07.00 uur : 150%
 • Meer dan 40 uur per week : 150%
 • Zaterdag : 150%
 • Zon- en feestdagen : 200%

Deze uren zullen op het urenverantwoordingsformulier duidelijk worden aangegeven.

5.4 Yourizon zal opdrachtgever gedurende de overeenkomst maandelijks een urenverantwoordingsformulier ter beschikking stellen waarop de door de medewerk(st)er(s) bestede uren zijn vermeld. Opdrachtgever controleert het urenverantwoordingsformulier en tekent, na goedkeuring, voor akkoord. Indien opdrachtgever niet akkoord kan gaan met het aantal gespecificeerde uren, zal opdrachtgever Yourizon daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Indien opdrachtgever niet binnen tien (10) dagen, nadat hem enig urenverantwoordingsformulier ter hand is gesteld, mededeelt dat hij niet met de uren akkoord is, geldt het urenverantwoordingsformulier automatisch als goedgekeurd.

5.5 Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over werkzaamheden door medewerk(st)er(s) die niet bij de opdrachtgever zijn uitgevoerd. Ook ziekte, vrije dagen, algemeen erkende feestdagen, verplichte vrije dagen bij opdrachtgever en
bij het volgend van een cursus is geen vergoeding verschuldigd door opdrachtgever aan Yourizon, tenzij anders overeengekomen.

5.6 Op basis van de urenverantwoordingsformulieren bedoeld in Artikel 5.4 zal Yourizon maandelijks aan opdrachtgever factureren. De betalingstermijn is gesteld op dertig (30) dagen. Betaling geschiedt op de betaalrekening van Yourizon.

5.7 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één (1) procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.8 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim, is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Yourizon echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.9 De tarieven zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil van het jaar, waarin de overeenkomst wordt afgesloten. Yourizon is gerechtigd het met opdrachtgever overeengekomen uurtarief aan te passen. Gebruikelijk geschiedt dit telkens per 1 januari van elk jaar. Aanpassing van het uurtarief geschiedt in lijn met de gemiddelde salarisverhoging index.
Uiterlijk één (1) maand voorafgaande aan de aanpassing van het uurtarief, zal opdrachtgever van de aanpassing van het uurtarief op de hoogte gebracht worden. Indien een medewerker werkzaamheden gaat verrichten, die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de overeenkomst, kan Yourizon vanaf dat moment het tarief in overleg aanpassen.

5.10 Naast de in Artikel 5.1 en 5.3 bedoelde vergoedingen, is Yourizon gerechtigd alle daadwerkelijk door Yourizon en de medewerk(st)er(s) die verband hebben met de in de overeenkomst gespecificeerde opdracht in rekening te brengen bij opdrachtgever. Voorgaand genoemde is alleen voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de in de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden.

5.11 Yourizon staat jegens opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten van het personeel dat betrokken is van de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

5.12 In het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de verschuldigde factuurbedragen als volgt te voldoen:

 • Vijftig (50) procent van het factuurbedrag inclusief BTW te betalen op de betaalrekening van Yourizon.
 • Vijftig (50) procent van het factuurbedrag inclusief BTW te betalen op de G-rekening van Yourizon.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 In geval een van de Partijen te kort schiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/ of Opdracht, zal de wederpartij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

6.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de schade, die wordt veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, wordt beperkt tot het door de opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht ontvangen bedrag. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

6.3 In gebreke stelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

6.4 Opdrachtgever is nadrukkelijk verantwoordelijk voor de datum waarop de medewerk(st)er de werkzaamheden begint. De medewerk(st)er kan niet eerder beginnen met de werkzaamheden dan wanneer opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer heeft. Opdrachtgever is in het kader van dit Artikel 6.4 verantwoordelijk voor alle directe en indirecte schade die ontstaat en zal opdrachtnemer alle schade vergoeden.

6.5 De in dit Artikel bedoelde aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000) per gebeurtenis.

Artikel 7 Afkoopregeling en geheimhouding

7.1 Het is opdrachtgever en haar gelieerde ondernemingen gedurende deze overeenkomst en gedurende twaalf (12) maanden na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan medewerkers van Yourizon in dienst te nemen of deze een aanbieding te doen.

7.2 In geval van overtreding van Artikel 7.1 is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding als hiervoor bedoeld wordt tussen partijen bepaald op één (1) bruto jaarsalaris inclusief vaste toeslagen die de werknemer genoot. Het jaarsalaris wordt bepaald aan de hand van de laatst genoten arbeidsvoorwaarden. De boete is direct opeisbaar.

7.3 Yourizon en de medewerk(st)er(s) verplichten zich tijdens de duur van en na beëindiging van deze opdrachtbevestiging aan derden geen mededelingen te doen over de bedrijfsuitoefening in de ruimste zin van het woord van de opdrachtgever, die hen uit hoofde van de verrichte werkzaamheden of anderszins bekend zijn (geworden).

7.4 In geval van een inbreuk op een in de Artikel 7.3 omschreven verplichtingen is opdrachtnemer een direct opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) voor iedere inbreuk verschuldigd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Yourizon door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Yourizon gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van Yourizon kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is sprake in geval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, transportmoeilijkheden, douanestakingen, uitvoer-, invoer-, of doorvoerverboden, werkstaking bij of boycot van Yourizon of haar toeleveranciers, alsmede in geval toeleveranciers hun verplichtingen niet (tijdig) nakomen, ziekte en/ of arbeidsongeschiktheid en/ of wanprestatie van de medewerk(st)er(s), en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het verder uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

8.3 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden, ook in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtgever, de uit hoofde van de overeenkomst aan Yourizon verschuldigde vergoeding aan Yourizon te voldoen.

Artikel 9 Duur van de overeenkomst

9.1 De overeenkomst zal automatisch eindigen na afloop van de in de overeenkomst gespecificeerde einddatum zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist.

9.2 Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen gedurende de contractperiode, met inachtneming van een overdrachtstermijn van één (1) kalendermaand. Tussentijdse opzegging is slechts geldig indien zij schriftelijk geschiedt.

9.3 Indien de opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient Yourizon daarvan tenminste één (1) maand voor afloop van de overeenkomst schriftelijk in kennis te zijn gesteld. Yourizon is echter nimmer gehouden in te stemmen met enige verlenging van de contractperiode.

9.4 Elk der partijen heeft het recht de opdracht, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, en met directe nietigheid van Artikel 7, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen:

 • Iedere partij, in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie (3) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie (3) maanden zal duren;
 • Iedere partij, in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • Iedere partij, in geval de onderneming van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of fuseert met een derde.

9.5 Voorts heeft elk der partijen het recht de opdracht zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, in geval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/ of samenhangt met de Algemene Verkoopvoorwaarden en/ of de opdracht niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

9.6 Tussentijdse beëindiging van de opdracht zal, als bedoeld in Artikel 9.4 en 9.5, per aangetekende dienen te geschieden.

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 Geen der partijen mag haar rechten of verplichtingen in verband met de Algemene Verkoopvoorwaarden en/ of de opdracht en de uitvoering daarvan, noch geheel noch gedeeltelijk, overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Aan deze toestemming kunnen partijen voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hiervoor bepaalde zullen ten aanzien van de wederpartij nietig zijn.

10.2 De opdrachtnemer is gerechtigd het uit de opdracht voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, onder volledige handhaving van de rechten van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever.

10.3 Partijen hebben het recht op schuldvergelijking op het tijdstip van elke betaling voor het geval de ene partij nog enige schriftelijk aantoonbare vordering op wederpartij mocht hebben.

Artikel 11 Algemene bepalingen

11.1 De algemene voorwaarden blijven van kracht gedurende de overeengekomen periode van de overeenkomst. In geval van overtreding van een der artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/ of in geval van nalatigheid, opzet of grove schuld, hebben beide partijen het recht opdrachtbevestiging(en) zonder een ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11.2 Op de door Yourizon gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Afwijkingen en/ of aanvullingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen slechts plaatsvinden indien deze schriftelijk worden gedaan en door beide partijen voor akkoord zijn getekend.

11.4 Indien een van de artikelen of bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen of bepalingen van kracht. Een nietig verklaart of vernietigd artikel of bepaling zal in onderling overleg tussen Yourizon en opdrachtgever worden vervangen.

11.5 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of naar aanleiding van de opdrachtbevestiging(en), die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen worden vastgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.