Privacyverklaring

Privacyverklaring Yourizon B.V.

Inleiding
Als u ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onderstaand Privacy Statement.

Yourizon B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Yourizon?

Yourizon B.V. is gevestigd te Hoevelaken, De Wel 20, 3871 MV, Yourizon B.V., hierna te noemen Yourizon, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, outsourcen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, sociale media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 3. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 4. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 7. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen en;
 11. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en;
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
 • Op het moment dat u voor Yourizon kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en;

Daarnaast gebruiken wij diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met u te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren de gegevens 2 jaar.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Yourizon kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin Yourizon hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Yourizon heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Potentiële medewerkers (indien u (nog) niet voor Yourizon heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Yourizon heeft gewerkt. U krijgt twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u ons benaderen via [email protected]. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Yourizon. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Yourizon onder strikte voorwaarden overeenkomstig met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Yourizon werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Yourizon.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via [email protected]. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Yourizon. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Yourizon onder strikte voorwaarden overeenkomstig met de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hiermee wordt bedoeld: contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Yourizon verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1), voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten (2), een zakelijke relatie te onderhouden (3) en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden (4).

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Yourizon kan de, van haar zakelijke relaties verkregen, persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven in alle gevallen waarin Yourizon hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, mits de verwerking van persoonsgegevens in het desbetreffende land adequaat is volgens de Europese Commissie. Yourizon heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Yourizon maakt gebruik van cookies en website statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om:

 • Te weten welke persoonsgegevens wij van u vastgelegd hebben;
 • Uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • Een beperking aan te vragen op het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Ons te vragen uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Yourizon doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Yourizon met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Yourizon, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via [email protected] of Yourizon B.V. t.a.v. afdeling Juridische Zaken, De Wel 20, 3871 MV, Hoevelaken. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 088 030 7900. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via [email protected].

Wijzigingen

Yourizon kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Yourizon. Deze versie is opgesteld op 01 juni 2022.